آقای دکتر مرتضی علی بیک

خدمات برتر روانشناختی و مشاوره را توسط اساتید مجرب دانشگاهی و متخصصین با سابقه  در راه برتر دنبال کنید.

 

متخصص مشاوره تحصیلی، شخصیت و هویت یابی جوانان و بزرگسالان      

عضو هیات علمی دانشگاه

سابقه تدریس دانشگاهی: از سال ۱۳۸۵ تا کنون

سابقه مشاوره: از سال ۱۳۶۹ تا کنون