اجرای آزمون های روانشناختی

اجرای انواع آزمون های روانشناختی هوش و استعداد ، خلاقیت ، شخصیت ، رقبت و … در این مرکز انجام می شود.