اعضای هیات علمی مرکز روانشناختی و مشاوره راه برتر

خدمات برتر روانشناختی و مشاوره را توسط اساتید مجرب دانشگاهی و متخصصین با سابقه  در راه برتر دنبال کنید.

اعضای هیات علمی مرکز راه برتر

خانم دکتر منصوره بهرامی پور : متخصص روانشناسی کودک و نوجوان (عضو هیات علمی دانشگاه)(موسس و صاحب امتیاز مرکز راه برتر)

آقای دکتر محسن لعلی : متخصص روانشناسی بالینی (عضو هیات علمی دانشگاه)

آقای دکتر محمود نصیری : متخصص مشاوره خانواده (عضو هیات علمی دانشگاه)

آقای دکتر اکبر بهرامی : متخصص آسیب شناسی گفتار و زبان (عضو هیات علمی دانشگاه)

آقای دکتر مهرداد قدوسی :متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)