دکتر اکبر بهرامی

خدمات برتر روانشناختی و مشاوره را توسط اساتید مجرب دانشگاهی و متخصصین با سابقه  در راه برتر دنبال کنید.

متخصص آسیب شناسی گفتار و زبان      

عضو هیات علمی دانشگاه

سابقه تدریس دانشگاهی: از سال ۱۳۷۶ تا کنون

سابقه مشاوره: از سال ۱۳۷۶ تا کنون