مشاوره تحصیلی و شغلی

حوزه مشاوره شغلی-تحصیلی

مرکز مشاوره راه برتر دارای مجوز از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد که با اتکا به خداوند متعال و بهره مندی از توان و تخصص نیروهای کارآمد حوزه مشاوره و بهره برداری از مدل های استاندارد حوزه های هدایت شغلی–تحصیلی، تأسیس شده است. فرآیند طراحی، هنجاریابی و اعتباریابی این مدل ها در بخش های پژوهشی مؤسسه صورت گرفته و به تأیید سازمان نظام روان شناسی و مشاوره نیز رسیده است.