تیم تخصصی مداخله به موقع و مداخله های آموزشی کودک و نوجوان

خانم طاهره حیدری

( کارشناسی ارشد روانشناسی )

سابقه مشاوره: ۱۳۸۸ تا کنون

 

 

 

 

 

 


خانم میترا رواخواه 

( کارشناسی ارشد روانشناسی )

سابقه مشاوره: ۱۳۸۹ تا کنون

 

 

 

 

 

 

 


خانم راحله حقیقت زاده  

( دانشجوی دکترای روانشناسی )

سابقه مشاوره: ۱۳۸۷ تا کنون

 

 

 

 

 

 

 


خانم آرزو رضایی                   

( کارشناسی ارشد روانشناسی )

سابقه مشاوره: ۱۳۸۰ تا کنون

 

 

 

 

 

 


خانم سمانه ضیائی

( کارشناسی ارشد روانشناسی )

سابقه مشاوره: ۱۳۸۸ تا کنون

 

 

 

 

 

 

 


خانم راضیه منصوری 

( کارشناسی ارشد روانشناسی )

سابقه مشاوره: ۱۳۹۲ تا کنون

 

 

 

 

 

 

 


خانم مهسا طباخیان 

( کارشناسی ارشد روانشناسی )

سابقه مشاوره: ۱۳۹۲ تا کنون

 

 

 

 

 


خانم فرانك نحوي

( کارشناسی ارشد روانشناسی )

سابقه مشاوره: ۱۳۸۹ تا کنون