تیم تخصصی مداخله به موقع و مداخله های آموزشی کودک و نوجوان

خانم طاهره حیدری

( کارشناسی ارشد روانشناسی )

سابقه مشاوره: ۱۳۸۸ تا کنون

 

 

 

 

 

 


خانم میترا رواخواه 

( کارشناسی ارشد روانشناسی )

سابقه مشاوره: ۱۳۸۹ تا کنون

 

 

 

 

 

 


خانم راضیه منصوری 

( کارشناسی ارشد روانشناسی )

سابقه مشاوره: ۱۳۹۲ تا کنون

 

 

 

 

 

 


خانم فرانك نحوي

( کارشناسی ارشد روانشناسی )

سابقه مشاوره: ۱۳۸۹ تا کنون