خدمات مشاوره کودک

چکاپ کمیت و کیفیت رشد کودک( رشد جسمانی، عاطفی، ذهنی، اجتماعی)
ارائه مشاوره جهت رشد متوازن کودک
آموزش مهارت های
– فرزند پروری
– هوش افزایی
– استعداد یابی
ارائه مشاوره در بهبود مشکلات خاص این دوره
– بیش فعالی
– پرخاشگری
– ناسازگاری
– شب ادراری
– ترس از مدرسه
– مدرسه گریزی
– اختلالات شناختی و یادگیری
– اختلالات رفتاری
گفتار درمانی

خدمات مشاوره نوجوانان و جوانان

خود شناسی و هویت یابی
استعداد یابی
انتخاب رشته تحصیلی
آموزش مهارت های
– ارتباط موثر
– مدیریت هیجان
– تفکر خلاق
– حل مساله
– مدیریت میل
– هدف گزینی و برنامه ریزی
ارائه مشاوره جهت بهبود مشکلات
– کم رویی
– اضطراب
– سازگاری
– پرخاشگری

خدمات مشاوره شغلی

استعدادیابی شغلی
مهارت انتخاب شغل
چکاپ کیفیت زندگی کاری
ارائه مشاوره در بهبود مشکلات شغلی
– فرسودگی شغلی
– اعتیاد شغلی
– بی انگیزه گی شغلی
– وسواس شغلی
– سازگاری شغلی
– نارضایتی شغلی
– تعارض بین زندگی شغلی و خانوادگی

خدمات مشاوره زناشویی

شناخت ویژگی ها و دنیای جنس مخالف
شیوه همسر داری
افزایش سطح رضایت در روابط دو جانبه
ارائه مشاوره در بهبود تعارضات زناشویی
ارائه مشاوره در ارتقاء کیفیت زندگی زناشویی

خدمات مشاوره خانواده( خانواده درمانی)

چکاپ سبک زندگی خانوادگی
چکاپ کیفیت زندگی خانوادگی

آموزش مهارت های :
– مدیریت زندگی
– زندگی شادمانه
– تاب آوری
– زندگی پویا

ارائه مشاورهجهت بهبود سبک زندگی
ارائه مشاوره جهت بهبود کیفیت زندگی
ارائه مشاوره جهت حل تنش ها و تعارضات درون خانواده

خدمات مشاوره تحصیلی

چکاپ سبک زندگی تحصیلی
چکاپ کیفیت زندگی تحصیلی
ارائه مشاوره در بهبود سبک و کیفیت زندگی تحصیلی
آموزش مهارت های تحصیلی
– مهارت برنامه ریزی و مدیریت زمان
– مهارت مطالعه صحیح
استعداد یابی
انتخاب رشته
ارائه مشاوره در بهبود مشکلات تحصیلی
– اضطراب تحصیلی
– وسواس فکری ، عملی
– اهمال کاری تحصیلی
– بی انگیزه گی تحصیلی
– سازگاری با مدرسه
– اختلالات یادگیری
– کاهش تمرکز

خدمات مشاوره ازدواج

سنجش بلوغ زندگی(میزان آمادگی برای ازدواج)

آموزش مهارت های همسر گزینی
– آمادگی های اولیه
– شیوه همسر یابی
– شیوه خواستگاری
– مهارت و محتوای گفتگو
– شیوه شناخت بهتر گزینه مورد نظر

مشاوره با طرفین (دختر و پسر متقاضی ازدواج)جهت سنجش میزان انطباق

خدمات روانسنجی

طراحی ، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
فرایند استخدام و به کار گماری
فرایند غربال گری
فرایند استعداد یابی
سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

سنجش متغیر های مختلف شغلی
– فرسودگی شغلی
– اشتیاق شغلی
– رضایت شغلی
– ناسازگاری شغلی
– انگیزش شغلی
– ……

طراحی ، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های خانواده محور
– سنجش کیفیت زندگی
– سنجش رضایت از زندگی
– سنجش رضایت زناشویی
– سنجش میزان سازگاری زوجین
– …..

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های مدرسه( دانش آموز) محور
– فرایند سنجش و پذیرش دانش آموز
– غربالگری
– آسیب شناسی تحصیلی دانش آموزان
– سنجش هوش، استعداد،رغبت و شخصیت دانش آموزان
– …

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های فرد محور
– آسیب شناسی روانی
– سنجش انواع هوش (منطقی-هیجانی- معنوی- اجتماعی و …)
– سنجش استعداد
– سنجش شخصیت
– سنجش علایق
– خودشناسی
– …
سنجش انواع مهارت ها ی فردی
– مهارت مدیریت زمان
– مهارت ارتباط موثر
– مهارت رهبری
– …

ارائه خدمات رانمایی و مشاوره جهت امور پژوهشی ویژه پژوهشگران، دانشجویان ارشد و دکتری (انتخاب ابزار و شیوه اجرا و تحلیل)

خدمات بالینی و روانپزشکی

آسیب شناسی
مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود اختلالات خلقی
– اضطراب
– افسردگی
– دو قطبی
مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود اختلالات شخصیت
– وسواس
– پارانویید
– اسکیزوفرنی
– مرزی
– ضد اجتماعی
– خود شیفته
– …
مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
– اختلالات جنسی
– اختلالات خوردن
– اختلالات خواب
– …